Tanggal ang angas ni boyaks pag si quenie papatong